Deklaracja Dostępności Cyfrowej


 
Deklaracja dostępności cyfrowej – oświadczenie w sprawie dostępności
 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny raszki w Szczecinie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 
 
- sp7.szczecin.pl. Data publikacji strony internetowej: 2013-06-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26
 
-  bip.sp7.szczecin.pl. Data publikacji strony internetowej: 2015-02-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18
 
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Dla stron  sp7.szczecin.pl oraz bip.sp7.szczecin.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa
sp7.szczecin.pl spełnia wymagania w 87.04 %:
-Obrazy nie mają atrybutu alt
- Brakuje przycisku prześlij.
- Nie ma etykiety formantu formularza, która mogłaby identyfikować jego cel, a tytuł, który można alternatywnie
- Przycisk używany do etykietowania formantu formularza nie ma wartości tekstowej, która może służyć do identyfikowania jego przeznaczenia
- Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.
 
strona bip.sp7.szczecin.pl spełnia wymagania w 77.94 %:
- Obrazy nie mają atrybutu alt
- Programy obsługi zdarzeń specyficzne dla urządzenia wskazującego są jedynym sposobem wywoływania funkcji skryptów
- Brakuje przycisku prześlij
- Nie ma etykiety formantu formularza, która mogłaby identyfikować jego cel, a tytuł, który można alternatywnie
- Przycisk używany do etykietowania formantu formularza nie ma wartości tekstowej, która może służyć do identyfikowania jego przeznaczenia
- Brak tekstu linku
- Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.
 
      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zielińska, kzielinska@sp7.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4269830. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać sekretariat@sp7.szczecin.pl.
 
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. Złotowskiej 86
 
     Główny dojazd do posesji prowadzi od ulicy Jantarowej. W tym rejonie umieszczono parking, z którego alejkami pieszymi można dojść do wejścia głównego. Wyznaczone są  3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest w środkowej części całego kompleksu (od strony południowo-zachodniej). Jest podjazd dla wózków.  Przy wejściu po lewej stronie, na wysokości ok. 150 cm znajduje się domofon umożliwiający przywołanie obsługi.
 
     Budynek przy ul. Złotowskiej 86 jest to obiekt dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się winda. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
 
Budynek przy ul. Wojciechowskiego 50
 
      Budynek z dwoma kondygnacjami naziemnymi, całkowicie podpiwniczony. Przy wejściu, po lewej stronie na wysokości ok. 150 cm znajduje się domofon umożliwiający przywołanie obsługi. Wejście główne do budynku znajdują się od strony wschodniej ze schodami zewnętrznymi.
     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.