Test predyspozycji językowych do klas I z językiem niemieckim - procedury


Szanowni Rodzice!

     W dniu 24 czerwca 2020r. (środa) w godz. 15.00-17.00 odbędzie się test predyspozycji językowych dla kandydatów do kl. I z j. niemieckim.

    Test zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą „Procedurą Bezpieczeństwa podczas testu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy I z językiem niemieckim dotyczącą realizacji zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem dziecka do testu.

    Sale, w których zostanie przeprowadzony test znajdują się w sektorze dydaktycznym klas I-III, więc dzieci będą wchodzić do budynku szkoły przez wejście od strony boisk i dziedzińca wewnętrznego.

    Prosimy o wyposażenie dzieci w przybory szkolne oraz oświadczenie wskazane w w/w procedurze, a także zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami przeprowadzania testu.

TEST_NIEM._PROCEDURA.jpg


 1. Na test predyspozycji może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dziecko, rodzic, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Dziecko, rodzic, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu nie może przyjść na test, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Uczestnicy testu nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Podczas testu każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: ołówka, gumki,  kredek (kolor niebieski, żółty, zielony). Dzieci nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników testu.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W razie konieczności na test należy przynieść własną butelkę z wodą.

 7. Czekając na wejście do szkoły dzieci i rodzice zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5m ) oraz mają zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez  uczestników testu. Dzieci są zobowiązane zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w wyznaczonej sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) dziecko ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie

b) wychodzi do toalety

c) podchodzi do niego nauczyciel, kończy pracę  i wychodzi z sali.

 1. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie testu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku zespołu nauczycieli i innych osób zaangażowanych  w przeprowadzanie testu w danej sali).

 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do testu  w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi dzieckiem oraz nauczycielami wynosi 2m.

 3. Sytuacja, w której dany uczestnik ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa na podstawie zaświadczenia lekarskiego, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 23 czerwca 2020 r. mailowo na adres sekretariat@sp7.eu

 4. Rodzice przyprowadzając dzieci na test przynoszą podpisane oświadczenie (zał. 1) lub podpisują je w szkole przed wejściem posługując się własnym długopisem.

 5. Wyznaczony pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37st lub więcej, dziecko nie może przystąpić do testu, rodzic/opiekun zabiera dziecko do domu.

 6. Przed wejściem do szkoły pracownicy oraz osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce.

 7. Przed przystąpieniem do testu każde dziecko myje ręce mydłem.

 8. Dzieci wprowadzane są do sal pojedynczo i po umyciu rąk siadają przy wskazanej ławce.

 9. Dzieci piszą test w grupach liczących max. 12 dzieci, a ławki przy których siedzą są ustawione w bezpiecznej odległości min. 1,5m (1 uczeń – 1 ławka szkolna)..

 10. Minimalna przestrzeń dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2

  na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 11. Z sali, w której przebywa grupa,  usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

 12. Podczas przeprowadzania testu nauczyciele ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

 13. Uczestnicy testu opuszczają szkołę wychodząc pojedynczo, z zachowaniem zasady braku kontaktu z pozostałymi grupami.

 14. Rodzice zobowiązani są pozostawać w kontakcie telefonicznym z pracownikami szkołyprzez cały czas pobytu dziecka w placówce i w razie potrzeby niezwłocznie odebrać dziecko od nauczycieli.