Świetlica

belka_prosta.png

 

Plan pracy świetlicy SP 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w roku szkolnym 2020/2021

 

 

belka_prosta.pngbelka_prosta.png

belka_prosta.png

Książka Świetlicowa

wydanie 2020r.

Ksiazka_2020-logo2.jpg

belka_prosta.png

Świetlica w dialogach

dialogi_swietlica.jpg

 

swietlica.jpg

 

6 i 7 latek w naszej świetlicy szkolnej – obalamy mit „przechowalni”

W Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie podejmujemy wiele zadań wspierających naszych najmłodszych podopiecznych w procesie rozpoczynania przez nich nauki  w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych.

1.jpg 

Zróżnicowany wiek dzieci niesie za sobą potrzebę  indywidualizowania wszelkich działań edukacyjnych i     wychowawczych. Ich efektywność w dużej mierze zależy od poziomu rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci,  a  w szczególności od ich poczucia bezpieczeństwa  i motywacji wewnętrznej do nauki.

 

 

 

Im bardziej atrakcyjne i aktywizujące są planowane zajęcia, tym łatwiej najmłodsi rozstają się z rodzicami u progu szkoły i chętniej angażują się w proponowane im działania. Tę zależność nasi nauczyciele znają od lat i dlatego w toku procesu lekcyjnego stosują różnorodne metody oparte na działaniach praktycznych i poznawaniu wielozmysłowym , zmieniają rodzaje proponowanych aktywności, dostosowują odpowiednio zadania do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci oraz korzystają w coraz większym stopniu ze sprzętu multimedialnego.

 A co się dzieje w świetlicy?

  2.jpgTu często nasi wychowankowie podzieleni na dwie  grupy wiekowe 0-I i II-IV spędzają więcej czasu niż ten,ujęty w tygodniowym planie na realizację podstawy programowej.

 

 

 

   Wielokrotnie lekceważony przez rodziców i dzieci autorytet wychowawców świetlicy, brak narzędzi motywujących w postaci ocen oraz nieprzewidywalność liczby  i wieku członków grupy, która będzie przebywać w określonym czasie w świetlicy, wymagają od nauczycieli szczególnych umiejętności planowania pracy i jej organizowania. Przy tym należy wziąć także pod uwagę fakt,   iż dzieci często korzystają    z opieki świetlicowej systematycznie przez cztery kolejne lata  i zaproponowanie im zajęć opartych na planie pracy niezmiennie krążącym wokół tych samych zagadnień i treści nie wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie, nie wspominając już o wątpliwej wartości edukacyjnej tych zajęć.

  3.jpgBiorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, dokonując każdego roku ewaluacji podejmowanych działań  oraz analizując informacje na temat potrzeb  i zainteresowań dzieci uzyskanych od nich samych i ich rodziców doszliśmy do wniosku, że znaleźliśmy sposób na pozytywne nastawienie siebie i naszych podopiecznych do codziennych zmagań z czasem oczekiwania na przyjście pracujących rodziców.

  Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Właściwa opieka realizowana przez nas w świetlicy umożliwia dziecku zaspokajanie rzeczywistych potrzeb, które stają się czynnikiem rozwoju całej jego osobowości

                4.jpg5.jpg

 

 

 

 

 

    

Swoje cele osiągamy poprzez zaspokajanie potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej, rekreacyjnej oraz poprzez wypełnianie zadań o różnym charakterze. Pełne i wolne wychowanie obejmuje sfery wynikające z uniwersalnych wyznaczników etycznych, kulturalnych, estetycznych, duchowych i zdrowej kondycji fizycznej. Wychowawczo i społecznie pożyteczne są zajęcia propagujące zachowanie oraz postawy ekologiczne i humanitarne.

 

P6.jpgraca wychowawców ma na celu uzupełnianie, wyrównywanie braków środowiskowych i społecznych, zastępowanie niekorzystnych czynników bardziej korzystnymi oraz kształtowanie właściwych procesów emocjonalnych w kontaktach międzyludzkich.

Działalność kompensacyjna świetlicy  polega na tym, że wychowawcy zapewniają uczniom najbardziej tego potrzebującym- odpowiednie warunki do pracy przy odrabianiu lekcji i przyswajaniu prawidłowych nawyków uczenia się. Treść zajęć skorelowana  z programem nauczania wzbogaca i rozszerza intelektualne możliwości i zainteresowania dzieci, stymulując ich aktywność umysłową w szerszym zakresie niż może to mieć miejsce w szkole na lekcji.

   7.jpg   8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Praca dydaktyczno – wychowawcza ma na celu przyczyniania się  do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, zwłaszcza jego rozwoju moralno-społecznego i umysłowego. Proces ten winien sprzyjać budzeniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności poznawczych, wzbogacaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności ucznia. Stosowane w świetlicy różne formy i metody pracy przyczyniają się do rozwoju mowy i myślenia dziecka w młodszym wieku szkolnym, udoskonalają nabyte umiejętności czytania i pisania; rozwijają wyrazistość mowy przez recytację wiersza, opowiadanie i zbiorowe czytanie czasopism dziecięcych. Wdrażają do analizy utworu literackiego przez inscenizacyjne formy wiązania słowa z działaniem czy plastyczną ekspresją dziecka. Gry i zabawy dydaktyczne rozwijają u dzieci wyobraźnię, aktywność twórczą i matematyczną.

 W jaki sposób osiągamy nasze cele?

                                9.jpg

 

W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszyzaproponowaliśmy plan pracy oparty na realizacji projektu edukacyjnego.

 

 

   Pomysł ten świetnie wkomponował się w nasz system wspierający dzieci 5, 6 i 7 letnie w przekraczaniu progu szkolnego. Jako najbardziej usystematyzowany jego element, konsekwentnie realizowany w grupach 0-I od września do czerwca, pozytywnie wpłynął na rozwój umiejętności adaptacyjnych najmłodszych dzieci. Nawiązały one relacje rówieśnicze w oparciu o współdziałanie, pomoc koleżeńską, naśladownictwo i poczucie przynależności do tej samej społeczności szkolnej, którą tworzyli już uczniowie klas pierwszych po uroczystym pasowaniu.

 10.jpg Zadania, które postawiliśmy przed całą grupą realizując projekt miały na celu przygotowanie dzieci do życia w grupie, szkole, społeczeństwie. Projekt nie tylko sprzyjał przyswajaniu wiadomości, lecz także uczył rozwiązywania konfliktów, dzielenia się odpowiedzialnością za realizację planów, wymiany zdań, poglądów czy sugestii.

   Dzieci pracując metodą projektu są bardziej kreatywne, rozwijają swoje zdolności poznawcze oraz uczą się współpracy. Uczą się także szukania i selekcjonowania informacji, rozmowy z ludźmi ważnymi dla ich projektu, a także poznają możliwości techniki komputerowej i internetu. Udział w projekcie pozwala również na przełamywanie własnych słabości (np. nieśmiałości, braku wiary w siebie).
Praca z wykorzystaniem tej metody, ze względu na wysoką efektywność, może być stosowana w zróżnicowanej wiekowo grupie, dlatego zastosowanie jej w świetlicy jest szczególnie zasadne. Planowane działania nauczycieli i zadania dla uczniów dostosowane odpowiednio do możliwości i potrzeb dzieci na poszczególnych poziomach nauczania gwarantują osiągnięcie założonych celów edukacyjnych i wychowawczych.

 W kolejnych latach realizowane były projekty pt. „Świat baśni – baśnie świata”, „Świat sztuki – sztuka świata”, „Świat wokół nas”, Świat w słowach”, które prezentujemy szczegółowo na naszej stronie internetowej w zakładce „świetlica”.

 11.jpg

 

 

 

W ramach realizacji projektów prowadzimy różnego rodzaju zajęcia: rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, czynności kulinarne itp.),

    doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci), wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne  i edukacyjne),  kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań), kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),  ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne), wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),  zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),  relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, wizualizacja, bajki terapeutyczne, dowolne zabawy dzieci).

 

 12.jpg13.jpg 

 Zajęcia te prowadzone są zarówno przed południem, jak i w godzinach popołudniowych ze względu na dwuzmianowy plan lekcji w szkole. Tak więc, niezależnie od pory przyjścia i wyjścia dziecka ze świetlicy, zawsze w godzinach 7.00 – 17.00 będzie mogło ono w sposób atrakcyjny i bezpieczny spędzić czas, z uśmiechem zabierając do domu oprócz tornistra spory zapas nowej wiedzy i umiejętności do wykorzystania   w każdej sytuacji.

14.jpg 

15.jpg

       16.jpg

cz1upload_thumbnail.jpg               33upload_thumbnail.jpg                    cz222.jpg