Nabór 2020

belka_prosta.png

 belka_prosta.png

 

belka_prosta.png

 

nabor_2020_logo.jpg

 

belka_prosta.png

listy zakwalifikowanych i zakwalifikowanych przesuniętych do innych szkół do klas I

belka_prosta.png


Szanowni Rodzice!

Informujemy, że test predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 z obowiązkowym językiem niemieckim odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020r. (środa) w godz. 15.00 – 17.00. Czas ten obejmuje zarówno przeprowadzenie testu, jak i sprawy organizacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury bezpieczeństwa oraz przebiegu testu zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w dniu 19.06.2020r. (piątek) do godz. 12.00 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I.

belka_prosta.png

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje

dot. NOWYCH TERMINÓW REKRUTACJI

do klas pierwszych

 

      Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych.


belka_prosta.png


Listy przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 na rok szkolny 2020/2021


W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbedzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

belka_prosta.png   
    Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

    Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642) , więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. I szkół podstawowych) będą liczone od tej daty. 

     Z uwagi na to, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół może zostać jeszcze wydłużone, nie można wskazać konkretnej daty przeprowadzenia kolejnych etapów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakończenia rekrutacji. 

     Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce „Aktualności”gdzie na bieżąco publikowane są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.

belka_prosta.png

NABÓR 2020/2021 PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

 

      Zgodnie z wytycznymi  Dyrektora Oświaty Urzędu Miasta Szczecin informujemy, iż utrzymane zostały terminy składania dokumentów zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanych przez państwa dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji (zgłoszeni, wniosków, oświadczeń). Powyższe dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy szkoły: sp7@miasto.szczecin.pl.

     Oryginał należy dostarczyć do placówki w formie papierowej w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

     Umożliwiamy również dostarczenie dokumentów do placówki w formie papierowej. Utrzymujemy dotychczas ustalone godziny składania dokumentów tj.

Poniedziałek 8:00- 15:00

Wtorek 8:00- 15:00

Środa 12:00- 17:00

Czwartek 8:00-15:00

Piątek 8:00- 15:00

 

belka_prosta.png

 

Dzień dobry Państwu,


   Dnia 20 marca 2020r. w godzinach popołudniowych została uruchomiona w systemie Nabór nowa funkcjonalność, która pozwala w procesie rekrutacji na wysłanie przez rodziców zeskanowanych dokumentów do przedszkola / szkoły pierwszego wyboru.


    Instrukcja dla rodziców dostępna jest w systemie elektronicznego naboru W zakładce Dokumenty zarówno w naborze do przedszkoli jak  i szkół podstawowych. Oraz Tutaj

 

     Pozostałe dwie możliwości, tj. osobiste zaniesie dokumentów oraz przesłanie skanów/zdjęć na adres e-mailowy placówki również są możliwe. Rekomendowane jest jednak elektroniczne składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

belka_prosta.png

 

Szanowni Rodzice! 


W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbedzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:

 

 

1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.


2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,


3) Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

   Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

 

1)    Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,

2)    Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

3)    Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

4)    Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

5)    Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

6)    Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

 

belka_prosta.png

 

 


               Nabór do oddziałów przedszkolnych


 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


Nabór do klas I


 
 

 

  

 

 

belka_prosta.png

 

Prezentacja z otwartych dni Naboru na rok szkolny 2020/2021 w szkole SP7

 

NABOR_2020-2021_logo.jpg

 

belka_prosta.png