Dyżury wakacyjne w oddziałach przedszkolnych SP7

Szanowni Rodzice!

  Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i instytucji, w tym przede wszystkim placówek światowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

   Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

   Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii dyżury wakacyjne placówki będą pełnić wg zmienionych zasad organizacyjnych.


Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

 


3 – 9 czerwca - składanie wniosków drogą mailową

 

    Wnioski o objęcie dziecka opieką przedszkolną będą udostępnione od 3 czerwca 2020r. na stronie internetowej szkoły: www.sp7.eu. Osoby, chętne do skorzystania z wakacyjnej opieki przedszkolnej są zobowiązane, w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2020r., złożyć elektroniczną wersję wymaganych dokumentów na adres dyzur-wakacyjny@sp7.szczecin.pl wpisując w tytule „wakacje_imię i nazwisko dziecka” (np. wakacje_Zofia Kowalska).

 

do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

 

Ważne informacje

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia;

 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci;

 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób uniknie się migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami;

 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki;

 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3-9 czerwca; kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę;

 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową;

 • pracownik placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów;

 • o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny informuje się rodziców drogą mailową;

 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka  w placówce;

 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzeniem

 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania;

 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa;

 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można indywidualnie wyrazić zgodę na więcej tygodni;

 • dyrektor ma prawo  podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci; poniżej tej liczby oddział nie zostaje otwarty;

 • z wakacyjnej opieki w oddziałach przedszkolnych w SP7będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do naszej placówki;

 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową; konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu;

 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola; objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu;

 

Ze względu na nietypową sytuację, związaną z wymogami sanitarnymi i krótkim czasem organizacji opieki przedszkolnej, prosimy o podjęcie przemyślanych decyzji i dotrzymanie terminów składania wniosków.


Z poważaniem

Teresa Kalina

Dyrektor SP 7

 w Szczecinie