Półkolonie letnie 2020

polkolonie_sp7_ico.jpgREGULAMIN ORGANIZACYJNY

PÓŁKOLONII  ORGANIZOWANEJ W  SP nr 7 IM. HELENY RASZKI  w SZCZECINIE

w dniach 29.06. 2020 r. – 10.07.2020 r.

 

1.Organizatorem Półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie; ul. Złotowska 86.

2. Uczestnikiem półkolonii może być uczeń klas I – V SP nr 7.

3. Półkolonia trwa w okresie od  29 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 roku.

4. Półkolonia odbywa się w dwutygodniowym turnusie od poniedziałku do piątku przez 10 dni roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30 w budynku przy ul. Złotowskiej 86.

5. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dzieci (7.30 – 8.30) oraz ich punktualny odbiór do godziny 15.30.

 • - spóźnienie do 30 minut – opłata 25 zł;
 • - spóźnienie powyżej 30 minut – opłata 50 zł.
 • Jeżeli rodzic spóźnia się trzy razy w przypadku opisanym w punkcie 5 z odbieraniem dziecka skutkuje to skreśleniem go z listy uczestników.
 • W takim przypadku nie przysługuje zwrot za niewykorzystaną część turnusu.

6.  Istnieje możliwość wykupienia pakietu tygodniowego tj. od 29.06.2020 r. do 03.07.2020 r. lub od 06.07.2020 r. do 10.07.2020 r.

7. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym składanie kart kwalifikacyjnych, oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym i RODO na półkolonie odbywać się będzie w dniach 10 czerwca 2020 r. – 15 czerwca 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e – mail polkolonie@sp7.szczecin.pl Rodzic/ opiekun prawny po wydrukowaniu i wypełnieniu przesyła zeskanowane dokumenty w określonym terminie na wyżej wymieniony adres email

8. Liczba miejsc – 105 osób.

9. Brak złożenia karty uczestnika w określonym terminie lub niewłaściwie wypełniona karta powoduje niezakwalifikowanie dziecka na Półkolonię.

10. Dnia 19.06. 2020 r. zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych dzieci na półkolonię.

11. Opłata za półkolonię od jednego uczestnika wynosi: 170 zł za pobyt pięciodniowy lub 340 zł za pobyt dwutygodniowy. Wpłaty należy dokonać tylko na konto szkoły

(nr konta: 76 1020 4795 0000 9902 0278 2589)

w terminie od 22.06.2020 r. do 24.06.2020 r. W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz termin, w którym dziecko będzie uczęszczało na półkolonię ( I tydzień - 29.06.2020 r. - 03.07.2020 r. lub II tydzień -  06.07.2020 r. – 10.07.20120 r. lub  dwa tygodnie - 29.06.2020  r. – 10.07.2020  r.) .

12. W razie braku wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie tj. do 25.06.2020 r. przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej.

13. O przydziale do grupy wiekowej decyduje Kierownik Półkolonii.

14.Organizator zobowiązuje się:

 • do zapewnienia wykwalifikowanej opieki pedagogicznej;
 • zajęć odbywających się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii, którzy dołożą wszelkich starań w celu stworzenia jak najlepszych i bezpiecznych warunków do wypoczynku;
 • zapewnienia dwóch posiłków - śniadań oraz obiadów ( II danie);
 • stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do wypoczynku, umożliwienia im aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz organizowania czasu wolny w sposób przyjemny i pożyteczny;
 • natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych;
 • zapewnienia podstawowej opieki medycznej.

15. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • dbania o mienie szkoły;
 • przestrzegania regulaminu obiektów sportowych, sal świetlicowych, boisk i stołówki i innych obowiązujących w SP 7;
 • zgłaszania jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych wychowawcy;
 • brania czynnego udziału w realizacji programu półkolonii;
 •  podporządkowania się  oraz przestrzegania poleceń kierownika półkolonii i wychowawców;
 • zachowywania kulturalnie w miejscach publicznych, w relacjach
  z rówieśnikami oraz wychowawcami;
 • stwarzania miłej i życzliwej atmosfery wśród uczestników.

16. Samodzielne oddalanie się uczestnika półkolonii od opiekuna, niesubordynacja, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wydaleniem z półkolonii. Organizator zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część półkolonii.

17. Za przyniesione do szkoły wartościowe rzeczy organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności.

18. W trakcie trwania półkolonii istnieje możliwość korzystania z telefonów tylko za zgodą wychowawcy.

19. Rezygnacja i zwrot kosztów:

 • zapisy na półkolonie obejmują pełny tydzień,
 • rezygnację z półkolonii można dokonać tydzień przed rozpoczęciem do dn. 22.06.2020 r. do godz. 12.00.
 • pojedyncze nieobecności dziecka na półkolonii nie podlegają rozliczeniu finansowemu,
 • zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku znalezienia innego dziecka na zwolnione miejsce.

20. Rodzice/opiekunowie prawni:

 • nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii
 • są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii
 • w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu (dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 7 roku życia) rodzice zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenie do wychowawcy grupy lub dołączyć do karty kwalifikacyjnej uczestnika;
 •  są zobowiązani zapewnić dziecku odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia zajęć zgodnych z harmonogramem.

21. Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w związku z uczestnictwem na półkolonii.

 

 

belka_prosta.png

 


polkolonie_sp7_ico.jpgPROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

 

Celem wdrożonej procedury jest:

 • minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów,

 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,

 • stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej),

 • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

 

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

 

Uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – w ciągu 1 godziny - odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia, że dziecko jest zdrowe.
 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 4. Uczestnik wypoczynku powinien zostać przyprowadzony do szkoły na półkolonie przez rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną.
 5. Uczestnicy  na miejsce wypoczynku są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
 6. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do placówki.
 7. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie lub odebranie dziecka z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk) .
 8. W drzwiach szkoły przyprowadzone dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi szkoły.
 9. Dziecko pod opieką pracowników szkoły idzie do szatni, a następnie do wyznaczonej sali.
 10. Po wejściu do szkoły i przed wejściem do sali, w której organizowane są zajęcia dziecko myje ręce.
 11. Na terenie placówki nie ma obowiązku noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych przez dzieci.
 12. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku:

 

 1. Wypoczynek jest zorganizowany w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa.
 2. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 3. Obowiązuje  dystans społeczny obowiązuje przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
 4.  Przed przystąpieniem do pracy wychowawcom dokonywany jest pomiar temperatury. Jeśli będzie 37 ° C lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy i wraca do domu.
 5. Podczas wykonywania swoich czynności wychowawcy na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.
 6. Zaleca się unikania kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup.
 7. Opiekunowie grup wychodzą z dziećmi na boisko szkolne i plac zabaw zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Termometr bezdotykowy dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja, po każdym użyciu.
 9. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 10. Na terenie placówki w ustalonych godzinach przebywa pielęgniarka szkolna, która udziela porad uczestnikom wypoczynku.

 

Zasady bezpiecznego żywienia:

 

1. Przy organizacji żywienia podczas trwania półkolonii obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników i stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

2. Osoby przygotowujące posiłki nie mają kontaktu z dziećmi oraz osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

3. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki i pozostawiają je w wyznaczonym miejscu przy wejściu do pomieszczenia (nie wchodzą na teren stołówki). Dalej posiłkami zajmują się wyznaczone osoby (pracownicy szkoły).

4. Spożywanie posiłków winno odbywać się w małych grupach, należy ograniczyć liczbę dzieci przy jednym stoliku. Każde dziecko ma wyznaczone i oznaczone na stałe miejsca, w którym spożywa posiłek z zachowaniem wymaganej odległości od pozostałych dzieci

 5. Przed i po każdym posiłku sala i wyposażenie są dokładnie dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników szkoły.

6. Dzieci przychodzą na posiłki według ustalonego harmonogramu z zachowaniem przerwy na wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję pomieszczenia.

 

 

Kadra wypoczynku dzieci:

 

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, kadra kierownicza) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
 4. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku.

 

 

II. Realizacja programu

 1. Program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 2. Będą wyłączone z programu wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 7. Należy obowiązkowo myć ręce po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).
 8. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce co najmniej 1 raz na godzinę.
 9. W grupie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.
 10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 11. Na boisku mogą przebywać grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi wymagany dystans.
 12. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Przy wejściu do placówki znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez pracowników, osoby dorosłe wchodzące do placówki.
 15. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 16. W dostępnym miejscu na tablicy ogłoszeń umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

 

 1. Kierownik wypoczynku w porozumieniu z organizatorem półkolonii  w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. W przypadku pojawienia się jednego z objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 3. Dziecko pozostaje pod opieką pracownika szkoły, a jeżeli to możliwe pielęgniarki .
 4. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który w przeciągu godziny ma obowiązek pojawienia się w placówce i odebrania dziecka.
 5. Bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Urząd Miasta, Kuratorium, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie i zastosować się do wydanych zaleceń.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie.
 7. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 8. Kierownik wypoczynku w trybie pilnym ustala listę osób, która miała kontakt z dzieckiem/pracownikiem podejrzanym o zakażenie na terenie placówki.

 

IV. Obowiązki organizatora wypoczynku

 

 1. Zapewnia wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.
 2. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

  

Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Załączniki:

ZAŁ. 1

Oświadczenie:

 

belka_prosta.png

 

Półkolonie letnie

w Szkole Podstawowej nr 7

 im. Heleny Raszki

w Szczecinie

29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.

 

 polkolonie_logo.jpg


Regulamin półkolonii


1. Uczestnicy półkolonii przychodzą do szkoły między godziny 

7.30 – 8.30 i znajdują się pod nadzorem opiekunów do godziny 15.30.

2. W tym czasie nie wolno oddalać się do grupy bez wiedzy i zgody opiekunów.

3. Wychowawca może zwolnić wcześniej uczestnika półkolonii, ale tylko na podstawie pisemnej informacji  od rodzica.

4. Nikt z uczestników półkolonii nie wychodzi sam poza teren szkoły ani obiektów sportowych.

5. Uczestnicy półkolonii mają do dyspozycji salę na parterze, świetlicę szkolną salę sportową oraz boiska.

6. Wszyscy uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, kulturalnego zachowania się i wykonywania poleceń wychowawcy.

7. W salach, na korytarzu nie wolno: biegać, grać w piłkę, jeździć na deskorolce.

8. Do stołówki udaje się cała grupa. Każdy uczestnik zajmuje miejsce w kolejce do okienka, a następnie zajmuje wyznaczone  miejsce  i kulturalnie spożywa posiłek.

9. Po posiłku grupa pozostaje na swoich miejscach, po czym wraz z wychowawcą opuszcza stołówkę.

10. Telefon komórkowy może być używany tylko za zgodą wychowawcy.

 

 

Rozkład dnia półkolonii w Szkole Podstawowej nr 7

 im. Heleny Raszki

w Szczecinie

 

7:00 – 8:00schodzenie się dzieci

8:00 – 8:30gry planszowe, umysłowe i zabawy ruchowe, konkursy

8:30 – 9:00 - śniadanie

9:00 – 13:30czas przeznaczony na: wycieczki piesze, zajęcia sportowe, gry i zabawy, terenowe zajęcia rekreacyjne, edukację krajoznawczo – turystyczną, zajęcia plastyczno – techniczne, warsztaty, wyjścia do kina, muzeum itp.

13:30 – 14:00 - obiad

14:30 – 15:00gry i zabawy stolikowe, quizy, konkursy, gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym, sali gimnastycznej

15:00 – 15:30rozchodzenie się dzieci do domów

 

 

Ramowy plan pracy półkolonii

I TYDZIEŃ

 

1 dzień: Poznajemy się bliżej

Poniedziałek 29.06.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii, zasadami BHP

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.30zajęcia w grupach:

 • warsztaty z klockami – grupy I, II, III, IV
 • warsztaty gier planszowych – grupy V, VI, VII
 • zabawy integracyjne dla dzieci

13.30 – 14.30 obiad

14.30 – 15.30 zajęcia w grupach

 

2 dzień: Mali odkrywcy

Wtorek 30.06.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.30 śniadanie

9.30 – 13.00zajęcia w grupach

 • stacje z zadaniami do wykonania – zabawy doświadczalno – odkrywcze
 • warsztaty z klockami – grupy V, VI, VII
 • warsztaty gier planszowych – grupy I, II, III, IV

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach


3 dzień: Komputerowy zawrót głowy

Środa 01.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty taneczne z elementami tańca współczesnego – „Tańce – wygibańce”- grupa I, II, III
 • warsztaty z elementami kodowania i programowania – grupa IV, V, VI, VII
 • zajęcia z kodowania, programowania, gry komputerowe

13.30 – 14. 30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach


4 dzień:  Mistrz gier planszowych

Czwartek 02.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.30 – śniadanie

9.00 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty z elementami kodowania i programowania – grupa I, II, III
 • warsztaty taneczne z elementami tańca współczesnego – „Tańce – wygibańce”- grupa IV, V
 • turniej gier planszowych/ projektowanie gry planszowej wg własnego pomysłu

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach


5 dzień: WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO, czyli dzień tańca i zabaw ruchowych

Piątek 03.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty taneczne z elementami tańca współczesnego – „Tańce – wygibańce”- grupa VI, VII
 • zabawy rytmiczne
 • dyskoteka

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach, podsumowanie pierwszego tygodnia półkolonii, wręczenie nagród

 

II TYDZIEŃ


6 dzień – W krainie bajki i baśni

Poniedziałek 06.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii, zasadami BHP

8.30 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 13.30zajęcia w grupach

 • zabawy w teatr
 • warsztaty gier planszowych – grupy I, II, III
 • warsztaty florystyczne – grupy IV, V, VI, VII

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30 zajęcia w grupach


7 dzień: Dzień kinomaniaka

Wtorek 07.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.30 – śniadanie

9.00 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty florystyczne – grupy  I, II, III
 • warsztaty gier planszowych – grupy IV, V, VI, VII
 • można zorganizować wymyślenie i nagranie krótkiego filmu - zabawa w reżysera/korespondenta/dziennikarza, itp.

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach

 

8 dzień: Dzień sportu

Środa 08.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty taneczne - grupa I, II, III
 • warsztaty z elementami kodowania i programowania – grupa IV, V, VI, VII
 • zabawy sportowe na boisku szkolnym,
 • rozgrywki piłki nożnej dla chłopców,
 • wymyślanie przez dziewczynki układów tanecznych zachęcających do kibicowania

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach


9 dzień: Dzień „nicnierobienia”

Czwartek 09.07.2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty z elementami kodowania i programowania – grupa I, II, III
 • warsztaty taneczne - grupa IV, V
 • zabawy na świeżym powietrzu i zajęcia wg zainteresowań dzieci
 • rysowanie kredą

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach


10 dzień: To jeszcze nie koniec wakacji…

Piątek 10.07. 2020 r.

7.30 – 8.30zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe

8.30 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 13.00zajęcia w grupach

 • warsztaty taneczne - grupa VI, VII
 • zabawy na świeżym powietrzu na zakończenie półkolonii
 • oglądanie filmów

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30zajęcia w grupach, podsumowanie drugiego tygodnia półkolonii, wręczenie nagród oraz dyplomów