Grupy "0"


 

O ZERÓWCE W SIÓDEMCE

Zerówka przy Szkole Podstawowej Nr 7 im Heleny Raszki w Szczecinie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00
 
Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
 
Dyrektorem szkoły od 01 . 01 . 2022 roku jest mgr Przemysław Krześlak.
 
     W naszym oddziale przedszkolnym stwarzamy ciepłą i przyjazną atmosferę, by zapewnić naszym wychowankom wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny i poznawczy; wspieramy zdolności i zainteresowania dzieci respektując ich potrzeby i możliwości oraz dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych naszych wychowanków. Działamy we współpracy ze środowiskiem rodzinnym jak i lokalnym.
 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na:
 
 • mądrych,
 • dobrych,
 • samodzielnych,
 • szczęśliwych ludzi,
 • i w przyszłości zbudowały trwałe rodziny 
Aby nasi wychowankowie:
 
 • wnieśli twórczy wkład w życie społeczne,
 • byli dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • mieli dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafili współdziałać w zespole,
 • byli zainteresowani nauką i literaturą,
 • mieli ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • byli aktywni w podejmowaniu działań,
 • lubili działania twórcze,
 • byli wrażliwi estetycznie,
 • akceptowali zdrowy styl życia,
 • mieli bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • byli  gotowi do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • czuli się Polakami  i Europejczykami.
 
PORZĄDEK DNIA W ZERÓWCE 

 

7.00-9.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące  realizacji pomysłów dzieci.
 
8.00-8.50
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).  Indywidulna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy  kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 
8.50-9.00
Przygotowania do śniadania
 
9.00-9.30
Śniadanie
 
9.30-10.30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 
10.30-11.30
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(np.ogrodzie, na boisku, w parku) lub  w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
 
11.30-12.30
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek).
 
12.30-12.45
Przygotowanie do obiadu.
 
12.50-13.20
Obiad i podwieczorek.
 
13.20-14.00
Słuchanie tekstu czytanego, słuchowisk, oglądanie filmów edukacyjnych. Rozmowy  kierowane, podsumowujące, wyciąganie wniosków, burza mózgów, własna ocena.
 
14.00-17.00
Rozchodzenie się dzieci.  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Rozwijanie zainteresowań dzieci.