Egzamin ósmoklasisty 2021


Szanowni Państwo,
 
     W dniach 25-27 maja 2021r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.
 
      Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 
     Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.
 
     Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 
WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
Do 28 września 2020r.
 
      Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 
Do 30 września 2020r.
 
    Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:
 
  • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
  • zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
 
     Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 
Do 15 października 2020r.
 
      Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
 
Do 20 listopada 2020r.
 
      Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 
Do 25 listopada 2020r.
 
      Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
 
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.
 
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 
       Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół-do 8 lipca 2021, wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty- 9 lipca 2021 r.
 
      Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2020/21 są dostępne na stronie internetowej https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm
 
 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021
 
 
   W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
  W terminie głównym
  1. język polski - 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka - 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00
  W terminie dodatkowym
  1. język polski - 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
  2. matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00
 
 
CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
 
 
Czas trwania (min.)
 
arkusz
standar­dowy
przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.
Komunikatu CKE
  język polski
120
do 180
  matematyka
100
do 150
  język obcy nowożytny
90
do 135
 
 
Informacja o możliwych dostosowaniach form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
 
1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
 
3. Uczniowie uprawnieni do dostosowania
 
Uczeń:
1. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
2. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
3. Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
4. Chory lub niesprawny czasowo.
5. Posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
6. Który w roku szkolnym 2020/2021 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a) trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b) zaburzenia komunikacji językowej
c) sytuację kryzysową lub traumatyczną
7. O którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
 
     Szczegółowe informacje o dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających oraz informacje o podstawach uprawnienia znajdują się pod linkiem:
oraz u pedagoga szkolnego, p. Magdaleny Supstych (kontakt telefoniczny).
 
 
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.