Deklaracja Dostępności Cyfrowej


Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawyą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp7.szczecin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dla stron https://sp7.szczecin.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny stron: Test – European Internet Inclusin Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

Treść niedostępna

-Obrazy nie mają atrybutu alt - Brakuje przycisku prześlij. - Nie ma etykiety formantu formularza, która mogłaby identyfikować jego cel, a tytuł, który można alternatywnie - Przycisk używany do etykietowania formantu formularza nie ma wartości tekstowej, która może służyć do identyfikowania jego przeznaczenia - Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zielińska, kzielinska@sp7.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914269830. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny dojazd do posesji prowadzi od ulicy Jantarowej. W tym rejonie umieszczono parking, z którego alejkami pieszymi można dojść do wejścia głównego. Wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest w środkowej części całego kompleksu (od strony południowo-zachodniej). Jest podjazd dla wózków. Przy wejściu po lewej stronie, na wysokości ok. 150 cm znajduje się domofon umożliwiający przywołanie obsługi. Budynek przy ul. Złotowskiej 86 jest to obiekt dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się winda. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Budynek przy ul. Wojciechowskiego 50
 
      Budynek z dwoma kondygnacjami naziemnymi, całkowicie podpiwniczony. Przy wejściu, po lewej stronie na wysokości ok. 150 cm znajduje się domofon umożliwiający przywołanie obsługi. Wejście główne do budynku znajdują się od strony wschodniej ze schodami zewnętrznymi.
     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.