Oddział sportowy klas 4


 
belka_blue1.png
Szanowni Państwo zapraszamy na testy sprawnościowe do klasy sportowej o profilu koszykówka chłopców i piłka nożna dziewcząt 15 marca w godzinach 14.00 – 16.00 w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Złotowskiej 86.
belka_blue1.png
 
 
Rekrutacja do klasy czwartej – oddział sportowy w roku szkolnym
2024/2025
sportowy2.png
 
I. Zasady rekrutacji
 
 1. W Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie zostanie utworzony oddział sportowy o profilu piłki nożnej dziewcząt i koszykówki chłopców.
 2. W procesie rekrutacji planuje się przyjęcie do oddziału klasowego 28 uczniów. O ilości uczniów w oddziale oraz ilości dziewczynek i chłopców w oddziale ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.
 3. Do oddziału sportowego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na podstawie złożonego pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (dotyczy to dzieci zamieszkałych w obwodzie jak i poza obwodem szkoły) – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.
 4. Do oddziału sportowego zostaną przyjęci kandydaci, którzy:
  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 5. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do klasy sportowej, uczeń zostanie zakwalifikowany do klasy ogólnej, a w przypadku ucznia spoza szkoły nie zostanie on przyjęty.
 6. Dziecko przyjęte do oddziału sportowego nie bierze udziału w kwalifikacji do oddziału ogólnego.
II.  Wyniki rekrutacji
 
 1. Rekrutację do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, podając imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zwiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Listy, o których mowa w pkt. 2 i 4 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 6. Rodzic/ prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy sportowej.
 7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/ prawnego opiekuna kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia z podaniem najniższej liczby punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczby punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic/ prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od w/w rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

sportowy2.png    

belka_blue1.png