Półkolonie 2024


 
belka_blue1.png
 
 
R E G U L A M I N
 
PÓŁKOLONII  ORGANIZOWANEJ W  SP Nr 7 im. HELENY RASZKI  w SZCZECINIE
w dniach 15.01.2024 r. – 19.01.2024 r.
 
 1. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie mieszcząca się przy ul. Złotowskiej 86.
 2. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej.
 3. Półkolonia trwa w okresie od  15 stycznia 2024 r. do 19 stycznia 2024 r.
 4. Półkolonia odbywa się w jednotygodniowym turnusie od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinie mieszczącym się przy ul. Złotowskiej 86.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie są odpowiedzialni za punktualne przyprowadzanie dzieci (najpóźniej do godz. 8.00) oraz ich punktualny odbiór (do godz. 15.30). Chyba, że kierownik poinformuje o innym planie na konkretny dzień.
 • UWAGA! W przypadku odebrania dziecka po godzinie 15.30 rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości:
  • spóźnienie do 30 minut - opłata 50 zł;
  • spóźnienie powyżej 30 min. do 60 min. - opłata 100 zł;
  • każde kolejne 30 min. - opłata 100 zł.
 • Jeżeli rodzic spóźnia się trzy razy w przypadku opisanym w punkcie 5 z odbieraniem dziecka skutkuje to skreśleniem go z listy uczestników.
 • W takim przypadku nie przysługuje zwrot za niewykorzystaną część turnusu.
 1.  Nabór elektroniczny (link do zapisów na stronie szkoły)  na półkolonie odbywać się będzie w dniach: 04.12.2023 r.–15.12.2023 r.
 2. Liczba miejsc - 90 (dziewięćdziesiąt), z tym, ze pierwszeństwo mają uczniowie Szkoły Podstawowa Nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie.
 3. Brak przesłania zgłoszenia uczestnika w określonym terminie skutkuje niezakwalifikowaniem dziecka na półkolonię.
 4. Dnia 02 stycznia 2024 r. rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię.
 5. Opłata za półkolonię od jednego uczestnika wynosi: 535  zł za cały pobyt pięciodniowy.
Wpłaty należy dokonać tylko na konto szkoły (nr konta: 76 1020 4795 0000 9902 0278 2589) w terminie od  02.01.2024 r. do 05 .01.2024 r. W tytule koniecznie proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę.
 
 1. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie tj. do 05.01.2023 r. do godziny 12.00 (liczy się czas wpłynięcia należności na wskazane  konto) przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej.
 2. O przydziale do danej grupy półkolonijnej decyduje kierownik półkolonii i jego decyzja jest ostateczna.
 3. Organizator zobowiązuje się:
 • do zapewnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • zajęć odbywających się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii, którzy dołożą wszelkich starań w celu stworzenia jak najlepszych i bezpiecznych warunków do wypoczynku;
 • zapewnienia dwóch posiłków - śniadań oraz obiadów ( II danie);
 • stworzenia dzieciom sprzyjających warunków do wypoczynku, umożliwienia im aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz organizowania czasu wolnego w sposób przyjemny i pożyteczny;
 • natychmiastowego powiadomienia rodziców/ opiekunów uczestnika półkolonii o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych;
 • zapewnienia podstawowej opieki medycznej.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do :
 • dbania o mienie Szkoły (w tym wszelkiego sprzętu, udostępnianych narzędzi itp.);
 • przestrzegania Regulaminów obiektów sportowych, sal świetlicowych, boisk,  stołówki oraz pozostałych obowiązujących zasad;
 • zgłaszania wychowawcy wszelkich problemów, dolegliwości itp. zwłaszcza zdrowotnych  i związanych z  bezpieczeństwem;
 • brania czynnego udziału w realizacji Programu półkolonii;
 • podporządkowania się zapisom zawartym w Regulaminie oraz przestrzegania poleceń kierownika półkolonii i wychowawców;
 • Kulturalnego zachowywania się w miejscach użyteczności publicznej, wszelkich odwiedzanych miejscach i obiektach,  w relacjach z rówieśnikami oraz wychowawcami;
 • wykazywania miłej i życzliwej postawy wobec innych.
 1. Samodzielne oddalanie się uczestnika półkolonii od opiekuna, niesubordynacja, nieprzestrzeganie Regulaminu, będzie karane upomnieniem kierownika półkolonii, naganą kierownika półkolonii, a w sytuacji braku poprawy- wydaleniem z półkolonii. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część półkolonii.
 2. Za wszelkie przyniesione ze sobą przedmioty (w tym wartościowe) organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności.
 3. W trakcie trwania półkolonii istnieje możliwość korzystania z telefonów tylko za zgodą wychowawcy.
 4. Rezygnacja i zwrot kosztów:
 • zapisy na półkolonie obejmują pełny tydzień;
 • rezygnacji z półkolonii można dokonać do dn. 08.01.2024 r. do godz. 12.00;
 • pojedyncze nieobecności dziecka na półkolonii nie podlegają rozliczeniu finansowemu;
 • zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku znalezienia innego dziecka na zwolnione miejsce.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni:
 • W DNIU ROZPOCZĘCIA PÓŁKOLONII SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA U WYCHOWAWCÓW WYMAGANYCH PODPISÓW NA  KARCIE ZGŁOSZENIA
 • nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii;
 • są zobowiązani do dostarczenia wychowawcy grupy PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA (druk w zał.) osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii;
 • są zobowiązani do dostarczenia wychowawcy grupy pisemnego oświadczenia (druk w zał.) w przypadku samodzielnego powrotu ich dziecka do domu;
(UWAGA!!! UPOWAŻNIENIA przekazane w trakcie trwania roku szkolnego np. wychowawcom klas czy świetlicy podczas trwania półkolonii SĄ NIEWAŻNE i na ich podstawie wydanie dziecka będzie niemożliwe!);
 
 • są zobowiązani do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju i obuwia, które będą  dostosowane do prowadzonych w danym dniu zajęć (wg harmonogramu).
 
 1. Każdy uczestnik półkolonii powinien posiadać Szczecińską Kartę Aglomeracyjną, która uprawnia do bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej. W przypadku, gdy dziecko nie posiada takiej karty, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecko we właściwe bilety komunikacji miejskiej.
 2. Rodzic/opiekun prawny zgłaszając dziecko do uczestnictwa w półkolonii,  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie i tablicy ogłoszeń.

belka_blue1.png